دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

مدیرکل

اسکندر اسکندری

مدیرکل
  • 017-32480710
معاون امور فرهنگی

کریم ملکان

معاون امور فرهنگی
  • 017-32480740
معاون  اشتغال وخودکفایی

مهدی نظری

معاون اشتغال وخودکفایی
  • 017-32480727
معاون اداری و مالی

سیدجواد نظری

معاون اداری و مالی
  • 017-32480732
معاون حمایت و سلامت خانواده

علی جعفری

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 017-32480725
معاون توسعه مشارکتهای مردمی

علی حسنی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 017-32480719