همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان گرگان – 1398/09/17

همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان گرگان – 1398/09/17 همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد ادارات یک و سه گرگان با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده با حضور اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان گرگان – 1398/09/17
همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان گرگان – 1398/09/17
همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان گرگان – 1398/09/17
همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان گرگان – 1398/09/17
همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان گرگان – 1398/09/17
همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان گرگان – 1398/09/17
همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان گرگان – 1398/09/17
همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان گرگان – 1398/09/17
همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان گرگان – 1398/09/17
همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان گرگان – 1398/09/17
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.