قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد-1399/04/22

قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد-1399/04/22 تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ با حکم رئیس کمیته امداد، سید جواد نظری بعنوان قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد. عکاس: روابط عمومی
قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد-1399/04/22
قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد-1399/04/22
قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد-1399/04/22
قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد-1399/04/22
قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد-1399/04/22
قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد-1399/04/22
قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد-1399/04/22
قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد-1399/04/22
قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد-1399/04/22
قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان گلستان منصوب شد-1399/04/22
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.