دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

قائم مقام

عیسی بابایی

مدیرکل
  • 017-32480710
معاون اداری و مالی

سیدجواد نظری

قائم مقام
  • 017-32480729
معاون توسعه مشارکتهای مردمی

عباس عباسی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 017-32480719
معاون امور فرهنگی

ربیع اله وفایی

معاون امور فرهنگی
  • 017-32480740
معاون حمایت و سلامت خانواده

محمد صفرپور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 017-32480725
معاون  اشتغال وخودکفایی

مهدی نظری

معاون اشتغال وخودکفایی
  • 017-32480727